boxed
border
http://ops.czechowice-dziedzice.pl/www_2.0/wp-content/themes/anya-installable/
http://ops.czechowice-dziedzice.pl/www_2.0/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

Pomagamy rodzinom aby żadne przeszkody życiowe nie stanowiły problemu w jej prawidłowym rozwoju.

Wspieramy osoby, które doświadczają różnego rodzaju przemocy.

Pomagamy w różnych sytuacjach życiowych.

Osobom starszym oferujemy wsparcie finansowe, pomoc w formie usług opiekuńczych, pobyt w Domu Dziennego Pobytu oraz całodobową opiekę w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

„;


 Rodzaje pomocy: • Zasiłki

  rodzinom potrzebującym przyznajemy świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

 • Poradnictwo

  udzielamy porad w różnych dziedzinach życia lub kierujemy do odpowiednich specjalistów.


 • Praca socjalna

  pomagamy metodycznie zaplanować działania, których realizacja da szansę rodzinom i osobom wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.


 • Usługi opiekuńcze

  osobom tego wymagającym świadczymy pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego w miejscu zamieszkania.


 • Asystent rodziny

  wspieramy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.


 • Opieka całodobowa

  osoby wymagające całodobowej opieki, dla których usługi opiekuńcze okazują się niewystarczające mogą zamieszkać w lokalnym Domu Pomocy Społecznej .


 • Dzienny pobyt

  pomagamy zorganizować opiekę i zajęcia osobom starszym i niepełnosprawnym w godzinach od 8 do 16 w specjalnie do tego przygotowanym ośrodku.

 • Noclegownia

  osoby bezdomne mogą skorzystać ze schronienia w noclegowni.


 Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy różnego rodzaju pomoc, wsparcie i usługi dla mieszkańców naszej Gminy. Do głównych z nich zaliczyć należy: • Wsparcie finansowe:

  – zasiłek stały
  – zasiłek okresowy
  – zasiłek celowy
  – zasiłek celowy specjalny
  – zasiłek na żywność z Programu Rządowego


 • Pomoc usługowa:

  – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  – specjalistyczne usługi opiekuńcze
  – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie
  – usługi w Domu Dziennego Pobytu
  – pomoc asystenta rodziny


 • Pomoc instytucjonalna:


  – kierowanie do domu pomocy społecznej
  – kierowanie do noclegowni lub schroniska
  – kompletowanie dokumentów do środowiskowego domu samopomocy
  – kierowanie do domu samotnej matki
  – kierowanie do mieszkań chronionych
  – prowadzenie zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży.

 • Pomoc niepieniężna:

  – gorący posiłek – w tym dla dzieci w szkołach
  – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach
  – bony żywnościowe
  – karty żywnościowe z programu PO PŻ 2014-2020
  – zaświadczenia upoważniające do bezpłatnych przejazdów autobusami PKM Czechowice-Dziedzice
  – poradnictwo w tym: prawne, psychologiczne i pedagogiczne
  – przydzielanie asystenta rodziny
  – interwencja kryzysowa
  – praca socjalna w tym realizowana w oparciu o kontrakt socjalny
  – poradnictwo związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  – wywiady środowiskowe do uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze
  środków publicznych
  – pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia – praca na kontrakcie socjalnym
  – pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia
  – wnioskowanie i kierowanie do prac społecznie użytecznych
  – wydawanie skierowań do uczestnictwa w CIS (Centrum Integracji Społecznej)
  – działania środowiskowe realizowane w ramach projektów socjalnych
  – działania planowane i realizowane w ramach projektów systemowych i konkursowych
  . 


Galeria naszych projektów i działań

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

 

Adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 37

43-502 Czechowice-Dziedzice

woj. śląskie

 

Telefon:

tel. (32) 21-550-98

tel. (32) 21-523-88

tel/fax (32) 21-544-09

 

mapa


Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej

Struktura

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Buryło

Zastępca Dyrektora – Jolanta Paszek

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej lub jego Zastępca przyjmują strony w każdy wtorek w godz. 10:00-12:00 i czwartek w godz. 14:00-16:00 (po uprzednim zapisaniu się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Ośrodka).

Główny Księgowy – Małgorzata Filapek

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – Małgorzata Baltaza-Adamaszek

Kierownik Działu Świadczen i Usług Opiekuńczych – Marzena Skipioł

Kierownik Sekcji Kadr i Administracji – Małgorzata Kłaptocz

Administrator strony, osoba do kontaktów – Małgorzata Łukasik

drzewko


Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol działu: PS

Nazwa: Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik: Małgorzata Baltaza-Adamaszek

Telefon: 32 215-44-09 w.20

E-mail: ps@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 1
Zabrzeg, ul. Gminna 4
Telefon: 32 214-36-12
E-mail: zabrzeg@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 2
Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 15
Telefon: 32 214-62-55
E-mail: poludniowe@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 3
Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b
Telefon: 32 214-51-37
E-mail: kopalnia@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 4
Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 1
Telefon: 32-211-45-37
E-mail: traugutta@ops.czechowice-dziedzice.pl

Do zadań działu należy:

Diagnozowanie i poradnictwo

 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice wymagających pomocy społecznej,
 • analiza sytuacji osób/rodzin, diagnozowanie przyczyn trudnej sytuacji oraz określanie celów i zadań do realizacji
 • świadczenie pracy socjalnej, w tym udzielanie poradnictwa osobom i rodzinom wymagającym pomocy,
 • informowanie osób o ich uprawnieniach oraz pomoc w uzyskaniu poradnictwa i możliwości udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym rozpoczęcie procedury Niebieska Karta),

Proponowanie  form pomocy

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, kart informacyjnych, opinii o funkcjonowaniu rodzin (również na potrzeby innych instytucji),
 • kwalifikowanie i wnioskowanie o przyznanie świadczenia,
 • kierowanie do Domu Dziennego Pobytu i domów pomocy społecznej,
 • przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
 • wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny,
 • kompletowanie dokumentów do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • kierowanie do prac społecznie użytecznych,
 • wydawanie skierowań do CIS (Centrum Integracji Społecznej),
 • wydawanie skierowań do udziału w PO PŻ
 • kwalifikowanie do udziału w projektach,

Współpraca

 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy m.in. w zakresie upowszechniania ofert pracy,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • współpraca z asystentami rodzin,
 • współpraca z kuratorami i pedagogami,
 • współpraca z Wydziałem Świadczeń Społecznych UM,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,

Organizowanie dodatkowych formy wsparcia

 • przygotowywanie i realizacja projektów socjalnych i programów na rzecz środowiska lokalnego,
 • przygotowywanie i realizacja indywidualnych projektów socjalnych dla klientów pomocy społecznej,
 • realizacja projektów systemowych i konkursowych w tym współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • organizowanie i realizacja prac społecznie użytecznych,
 • koordynacja i realizacja Programu PO PŻ 2014-2020 (pomoc żywnościowa),
 • wydawanie zaświadczeń osobom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

Główna siedziba - ul. Kolejowa 37
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Brunowska Małgorzata– koordynator ul.Kolejowa 37 pok. nr 4 7:00-15:00 32-215-44-09 w.18
Staniek Urszula – koordynator ul.Kolejowa 37 pok. nr 4 7:00-15:00 32-215-44-09 w.18
Kapias Beata ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Donat Ewa ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 poniedziałek-czwartek 8:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Nowak Joanna ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Matuszek Krzysztof ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Pisarek Jolanta ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Suchy Joanna ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Niesyczyńska Aneta ul. Kolejowa 37 pok.5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Punkt terenowy nr 1 - Zabrzeg, ul. Gminna
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Szkorupa Alicja Zabrzeg ul.Gminna 4 7:00-10:00 32-214-36-12

Punkt terenowy nr 2 - ul. Bestwińska 15
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Gwizdoń Krystyna ul.Bestwińska 15 7:30-10:30 32-214-62-55
Kolosa Joanna ul.Bestwińska 15 7:30-10:30 32-214-62-55
Punkt terenowy nr 3 - ul. Nad Białką 1b
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Biegun Krystyna ul.Nad Białką 1b 7:00-10:00 32-214-51-37
Iskierka Katarzyna ul.Nad Białką 1b 7:00-10:00 32-214-51-37
Kruk Łukasz ul.Nad Białką 1b 7:00-10:00 32-214-51-37
Punkt terenowy nr 4 - ul. Traugutta 1
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Bednarz Agnieszka ul.Traugutta 1 7:05-10:00 32-211-45-37
Czyż Anna ul.Traugutta 1 7:00-10:00 32-211-45-37
Stachowicz Teresa ul.Traugutta 1 7:00-10:00 32-211-45-37

 

 

Nieobecni
Jasińska Anna nieobecna
Wójcicka Anna nieobecna

Rodzaje świadczeń ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE: ZASIŁEK STAŁY Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie* niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie* niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, minimalna – 30 zł. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i  renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje

*Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

ZASIŁEK OKRESOWY Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna kwota zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. ZASIŁEK CELOWY i specjalny zasiłek celowy

 1. Zasiłek celowy wypłacany jest osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
 2. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie części lub całości kosztów:
 • zakupu żywności, leków, leczenia,
 • zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • koszty pogrzebu,
 • biletu kredytowanego.
 1. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
 • zdarzenia losowego*,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej*.

*W takich przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednie kryterium dochodowe. Świadczenie to ma charakter uznaniowy (uzależnione jest od okoliczności sprawy) i uzależnione jest od aktualnych możliwości finansowych Ośrodka.

  ZASIŁEK CELOWY NA ŻYWNOŚĆ Z PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj: dla osoby samotnej 951 zł, na osobę w rodzinie 771 zł. Szczególnie pomocy w zakresie dożywiania udziela się::

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym .

  ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Świadczeniami niepieniężnymi są:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,Dział świadczeń i usług opiekuńczych

Dział świadczeń i usług opiekuńczych

Symbol działu: SU

Nazwa: Dział Świadczeń i Usług Opiekuńczych

Kierownik: Marzena Skipioł

Telefon: 32 215-44-09 w.15

E-mail:su@ops.czechowice-dziedzice.pl

Do zadań działu należy:

 • Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
 • Informowanie klientów o przyznanej pomocy.
 • Sporządzanie list wypłat, przekazów pocztowych, nadzór nad terminową realizacją przyznanych świadczeń.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń.
 • Wydawanie bonów żywnościowych klientom otrzymującym tę formę pomocy.
 • Koordynacja i rozliczanie usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka.
 • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych klientów Ośrodka.
 • Wydawanie zaświadczeń dla osób  korzystających z  pomocy Ośrodka.
 • Współpraca z instytucjami w zakresie dożywiania.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz rozliczanie zleconych zadań.
 • Rozliczenia finansowe z domami pomocy społecznej poza gminą Czechowice-Dziedzice.

Pracownicy
LP. Personel wydziału Stanowisko
1 Marzena Skipioł Kierownik
2 Edyta Góra Inspektor ds. świadczeń
3 Monika Lazarek Pracownik biurowy
4 Małgorzata Przewłocka Referent ds. świadczeń i usług
5 Edyta Szymoniak Starszy inspektor ds. świadczeń

Dokumenty
LP. Nazwa Opis PDF Word
1 Upoważnienie Druk upoważnienia do odbioru zasiłku Pobierz Pobierz


Dział wspierania rodziny

Dział wspierania rodziny

Symbol działu: DWR

Nazwa: Dział Wspierania Rodziny

Kierownik: Magdalena Pawełko

Telefon: 32 215-26-90

E-mail:swietlica@ops.czechowice-dziedzice.pl

oraz zatoka@post.pl

 

Dział Wspierania Rodziny jest działem Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach. Zajmujemy się wspieraniem rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pracujemy z rodziną i wspieramy
w  opiece i wychowaniu dzieci.

 

W strukturze Działu funkcjonują:

 1. świetlica dla dzieci i młodzieży,
 2. asystenci rodziny,
 3. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.

 

PRACA W ŚWIETLICY ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 14:00 – 19:00 ,

A W DNI WOLNE OD NAUKI

( TJ. FERIE ŚWIĄTECZNE, WAKACJE LETNIE)

W GODZINACH 900- 1400 .

UDZIAŁ DZIECI W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!

 

W świetlicy:

 •  zapewniamy dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych,
 • oferujemy posiłek,
 • wdrażamy do samodzielnej nauki i pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
 • organizujemy różne zajęcia ( plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, komputerowe, specjalistyczne )
 • pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Asystenci oferują:

 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomoc
  w przezwyciężeniu przeszkód w osobistym wychowywaniu własnych dzieci,
 • wsparcie rodziny w dążeniu do pokonania problemów, w budowaniu i utrwalaniu wiary we własne siły,
 • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
  i wychowawczych z dziećmi,
 • wsparcie członków rodziny w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz
  w poszukiwaniu, w podejmowaniu i w utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • współpracę z osobami i instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.1

 

 • prawne – oznacza przekazanie informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez: podanie
  i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego,
 • psychologiczne – to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Może ono odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania,
 • rodzinne – to działania osoby przygotowanej do pracy z rodziną podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami, które zainteresowane są sprawami prawidłowego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny.


Dom Dziennego pobytu

Dom Dziennego pobytu

Symbol działu: DDP

Nazwa: Dom Dziennego Pobytu

Kierownik: Bogusława Balcarek

Telefon: 32 215-31-27

E-mail:odp@ops.czechowice-dziedzice.pl

Dom Dziennego Pobytu – powstał w grudniu 1982 roku, po adaptacji skromnego budynku przy ulicy Łukasiewicza 13. Początkowo nosił nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”. Placówka służyła w „jesieni życia” emerytom, rencistom oraz ludziom samotnym.

1

DDP – od parkingu

Domem Dziennego Pobytu przez wiele długich lat kierowała Teresa Witosz,

po przejściu na emeryturę, jej stanowisko objęła Sylwia Klimek-Karas. Aktualnie kierownikiem Domu Dziennego Pobytu jest Bogusława Balcarek.

Od 2001 roku Dom Dziennego Pobytu prężnie funkcjonuje ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, wymagających różnego rodzaju pomocy.

Średnio w placówce przebywa 26-27 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.


Sala gimnastyczna:

6

Miejsce, w którym podopieczni pracują nad swoją kondycją

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z salki gimnastycznej.


Jadalnia:

2

Tu świętuje się różne uroczystości i spożywa posiłki

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków
( śniadania, obiady i podwieczorki).Pracownia komputerowa

12

Tutaj nasi seniorzy uczą się obsługi komputera


 

Świetlica:

10

Tu odbywają się m.in. zajęcia  edukacyjne, biblioterapia, muzykoterapia, gimnastyka, seanse filmowe oraz relaksacja na fotelach masujących


 

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie działania jak:

 1. ERGOTERAPIA – prace porządkowe na rzecz Domu, dbanie o wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
 2. ARTETERAPIA:
 • Biblioterapia – czytanie książek, artykułów z prasy
 • Choreoterapia – zajęcia taneczne organizowane na określone okazje np. bal karnawałowy, dzień seniora
 • Dramatoterapia – realizowana podczas prób grupy teatralnej, przygotowującej się dowystępu na festiwalu PUMA w Dąbrowie Górniczej, a także podczas przygotowań do występów okolicznościowych
 • Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań muzycznych
 • Poezjoterapia – czytanie, słuchanie wierszy, praca z tekstem
 • Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, wykorzystujące różnorodne techniki plastyczno-techniczne
 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ĆWICZĄCE PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. WYKŁADY, PRELEKCJE, SEANSE FILMOWE, OGLĄDANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 3. LUDOTERAPIA – gry planszowe, stolikowe, zabawy
 4. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE – połączone z muzykoterapią i elementami wizualizacji oraz biblioterapii
 5. HORTITERAPIA – prowadzona podczas sprzyjającej pogody w ogrodzie
 6. KINEZYTERAPIA- w jej ramach prowadzona jest m.in. gimnastyka ogólno usprawniająca, spacery, wycieczki
 7. ZAJĘCIA OŚWIATOWO-KULTURALNE – realizowane poprzez obchodzenie różnych uroczystości, jubileuszy, przyjmowanie gości, wizyty w zaprzyjaźnionych placówkach np. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, szkołach, przedszkolach, wyjazdy na wystawy, spektakle, festiwale itp.
8

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

7

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią także codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych.
Duże znaczenie przypisuje się codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking
i wiele innych. Podopieczni uczestniczą również w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Dumą placówki jest wspaniały ogród, w którym każdy, napawając się pięknem przyrody, może znaleźć miejsce na chwilę odpoczynku i refleksji.

Wybrukowane chodniki, są bezpieczne dla seniorów i zachęcają do spacerów po ogrodzie

Altana i huśtawki, najczęściej służą biesiadowaniu i relaksacji na łonie natury

Obszerny taras, wykorzystywany na odpoczynek, zajęcia ruchowe oraz warsztaty na świeżym powietrzu

 

Galeria prac wykonanych w trakcie terapii zajęciowej przez naszych seniorów w trakcie pobytu w Domu Dziennego Pobytu.

 


Noclegownia

Noclegownia

Symbol sekcji: N

Nazwa: Noclegownia

Telefon:

32 215-44-09 wew.17 w godz.   7:00 – 15.00

32 215-35-37 w godz. 19:30  –   7:30

E-mail: a.jasinska@ops.czechowice-dziedzice.pl

noclegownia@ops.czechowice-dziedzice.pl

Noclegownia – placówka, której zadaniem jest zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Sypialnia jest wyposażona w łóżka oraz niezbędną pościel.

Noclegownia znajdująca się przy ul. Łukasiewicza 13 w Czechowicach-Dziedzicach  funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .  Jest to placówka wsparcia przeznaczona dla 20 bezdomnych mężczyzn.  Sala sypialna wyposażona jest łóżka pojedyncze i piętrowe oraz niezbędną pościel. Osoby korzystające z Noclegowni mają do dyspozycji łazienkę, pomieszczenia, w których można wyprać i wysuszyć odzież.  Ogólnodostępna kuchnia umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje. Placówka w okresie letnim  czynna jest od  19:30 do 7:30  następnego dnia, zimą natomiast od godziny 16:00 do 8:00.

Z pobytu w Noclegowni korzystają osoby skierowane decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego. W dniach wolnych od pracy oraz  po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  decyzję o przyjęciu podejmuje dyżurujący pracownik placówki Noclegowni.

Pracownicy
LP Personel noclegowni: stanowisko
1 Mirosław Czyż Starszy opiekun
2 Roman Pławecki Opiekun
3 Jan Staniek Opiekun
4 Michał Wajda Opiekun

Pracownik socjalny zajmujący się sprawami bezdomnych

Anna Jasińska

OPS  ul. Kolejowa  37 w godzinach pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00

Tutaj będzie regulamin


Dział finansowo-księgowy

Dział finansowo-księgowy

Symbol działu: DFK

Nazwa: Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Iwona Bejda

Telefon: 32 215-44-09 w.25

E-mail:dfk@ops.czechowice-dziedzice.pl

PRACA WYKONYWANA W DZIALE FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Pierwszym zadaniem działu finansowo-księgowym jest rachunkowość i wykonywanie zadań narzuconych prawem tj. ustawą o rachunkowości, finansach publicznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych przepisów prawa.

Drugą bardzo ważną funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej poprzez właściwą rejestrację zdarzeń zgodną z prawem i dającą właściwy obraz rzeczywistości. Pracę działu koordynuje Główny księgowy

Do zadań Działu Księgowości należy:

 • sprawdzanie na bieżąco dowodów pod względem formalno-rachunkowym polegającym na ustaleniu, czy zostały one wystawione w sposób technicznie poprawny i zawierają niezbędne dane, jakie powinny te dokumenty zawierać oraz czy dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych,( dokument, który pozytywnie przeszedł taką kontrolę, nabiera charakteru dowodu księgowego i zostaje ujęty w księgach rachunkowych),
 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej rachunków bankowych,
 • gotówkowa obsługa klientów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-watrościowej żywności,
 • prowadzenie procedury windykacji należności,
 • bieżąca kontrola zobowiązań,
 • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenia zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
 • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,


Pracownicy
LP. Personel wydziału Stanowisko
1 Iwona Bejda Główny księgowy
2 Jolanta Hoczek Zastępca głównego księgowego
3 Edyta Góra Inspektor ds. księgowości
4 Katarzyna Fajto Podinspektor ds. księgowości


Dział kadr i administracji

Dział kadr i administracji

Symbol sekcji: DKA

Nazwa: Dział Kadr i Administracji

Kierownik: Małgorzata Kłaptocz

Telefon: 32 215-44-09 w.16

E-mail:dka@ops.czechowice-dziedzice.pl

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Kadr i Administracji należy:

 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” .
 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 • Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Sprawowanie obsługi sekretarsko-biurowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism oraz zamawianiem pozycji książkowych dla pracowników Ośrodka.
 • Doręczanie korespondencji na terenie gminy.
 • Zaopatrzenie Ośrodka w środki czystości , materiały biurowe, sprzęt biurowy
  oraz meble biurowe.
 • Sporządzanie projektów umów, prowadzenie rejestru umów.
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez Ośrodek.
 • Gospodarowanie sprzętem komputerowym tj. zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, utylizacja zużytego sprzętu.
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją transportu na potrzeby działów Ośrodka oraz Domu Pomocy Społecznej jak również bieżące utrzymanie naprawy i przeglądy samochodów.

 

 

Pracownicy
LP Personel wydziału: stanowisko
1 Małgorzata Kłaptocz Kierownik
2 Małgorzata Łukasik Starszy Inspektor ds. Kadr, BHP i P.poż.
3 Katarzyna Krzyścin Starszy Inspektor ds. Administracji
4 Agnieszka Kubica Sekretarka
5 Mariusz Nowotczyński Kierowca
6 Wojciech Dzikowski Robotnik gospodarczy
7 Halina Pal Robotnik gospodarczy

 


-------------------------------------


Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Zacisze 28

tel.: 32 215-81-72

mail: dps@ops.czechowice-dziedzice.pl

www: www.dps.czechowice-dziedzice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

 

Adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 37

43-502 Czechowice-Dziedzice

woj. śląskie

 

Telefon:

tel. (32) 21-550-98

tel. (32) 21-523-88

tel/fax (32) 21-544-09

 

mapa

Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej

Struktura

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Buryło

Zastępca Dyrektora – Jolanta Paszek

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej lub jego Zastępca przyjmują strony w każdy wtorek w godz. 10:00-12:00 i czwartek w godz. 14:00-16:00 (po uprzednim zapisaniu się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Ośrodka).

Główny Księgowy – Małgorzata Filapek

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – Małgorzata Baltaza-Adamaszek

Kierownik Działu Świadczen i Usług Opiekuńczych – Marzena Skipioł

Kierownik Sekcji Kadr i Administracji – Małgorzata Kłaptocz

Administrator strony, osoba do kontaktów – Małgorzata Łukasik

drzewko

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Symbol działu: PS

Nazwa: Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik: Małgorzata Baltaza-Adamaszek

Telefon: 32 215-44-09 w.20

E-mail: ps@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 1
Zabrzeg, ul. Gminna 4
Telefon: 32 214-36-12
E-mail: zabrzeg@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 2
Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 15
Telefon: 32 214-62-55
E-mail: poludniowe@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 3
Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b
Telefon: 32 214-51-37
E-mail: kopalnia@ops.czechowice-dziedzice.pl

 

Punkt Terenowy Nr 4
Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 1
Telefon: 32-211-45-37
E-mail: traugutta@ops.czechowice-dziedzice.pl

Do zadań działu należy:

Diagnozowanie i poradnictwo

 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice wymagających pomocy społecznej,
 • analiza sytuacji osób/rodzin, diagnozowanie przyczyn trudnej sytuacji oraz określanie celów i zadań do realizacji
 • świadczenie pracy socjalnej, w tym udzielanie poradnictwa osobom i rodzinom wymagającym pomocy,
 • informowanie osób o ich uprawnieniach oraz pomoc w uzyskaniu poradnictwa i możliwości udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym rozpoczęcie procedury Niebieska Karta),

Proponowanie  form pomocy

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, kart informacyjnych, opinii o funkcjonowaniu rodzin (również na potrzeby innych instytucji),
 • kwalifikowanie i wnioskowanie o przyznanie świadczenia,
 • kierowanie do Domu Dziennego Pobytu i domów pomocy społecznej,
 • przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych,
 • wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny,
 • kompletowanie dokumentów do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • kierowanie do prac społecznie użytecznych,
 • wydawanie skierowań do CIS (Centrum Integracji Społecznej),
 • wydawanie skierowań do udziału w PO PŻ
 • kwalifikowanie do udziału w projektach,

Współpraca

 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy m.in. w zakresie upowszechniania ofert pracy,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • współpraca z asystentami rodzin,
 • współpraca z kuratorami i pedagogami,
 • współpraca z Wydziałem Świadczeń Społecznych UM,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,

Organizowanie dodatkowych formy wsparcia

 • przygotowywanie i realizacja projektów socjalnych i programów na rzecz środowiska lokalnego,
 • przygotowywanie i realizacja indywidualnych projektów socjalnych dla klientów pomocy społecznej,
 • realizacja projektów systemowych i konkursowych w tym współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • organizowanie i realizacja prac społecznie użytecznych,
 • koordynacja i realizacja Programu PO PŻ 2014-2020 (pomoc żywnościowa),
 • wydawanie zaświadczeń osobom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

Główna siedziba - ul. Kolejowa 37
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Brunowska Małgorzata– koordynator ul.Kolejowa 37 pok. nr 4 7:00-15:00 32-215-44-09 w.18
Staniek Urszula – koordynator ul.Kolejowa 37 pok. nr 4 7:00-15:00 32-215-44-09 w.18
Kapias Beata ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Donat Ewa ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 poniedziałek-czwartek 8:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Nowak Joanna ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Matuszek Krzysztof ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Pisarek Jolanta ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Suchy Joanna ul.Kolejowa 37 pok. nr 5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Niesyczyńska Aneta ul. Kolejowa 37 pok.5 7:00-10:00 32-215-44-09 w.17
Punkt terenowy nr 1 - Zabrzeg, ul. Gminna
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Szkorupa Alicja Zabrzeg ul.Gminna 4 7:00-10:00 32-214-36-12

Punkt terenowy nr 2 - ul. Bestwińska 15
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Gwizdoń Krystyna ul.Bestwińska 15 7:30-10:30 32-214-62-55
Kolosa Joanna ul.Bestwińska 15 7:30-10:30 32-214-62-55
Punkt terenowy nr 3 - ul. Nad Białką 1b
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Biegun Krystyna ul.Nad Białką 1b 7:00-10:00 32-214-51-37
Iskierka Katarzyna ul.Nad Białką 1b 7:00-10:00 32-214-51-37
Kruk Łukasz ul.Nad Białką 1b 7:00-10:00 32-214-51-37
Punkt terenowy nr 4 - ul. Traugutta 1
Pracownicy socjalni: miejsce urzędowania godziny przyjmowania stron kontakt
Bednarz Agnieszka ul.Traugutta 1 7:05-10:00 32-211-45-37
Czyż Anna ul.Traugutta 1 7:00-10:00 32-211-45-37
Stachowicz Teresa ul.Traugutta 1 7:00-10:00 32-211-45-37

 

 

Nieobecni
Jasińska Anna nieobecna
Wójcicka Anna nieobecna

Rodzaje świadczeń ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE: ZASIŁEK STAŁY Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie* niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie* niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, minimalna – 30 zł. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i  renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje

*Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

ZASIŁEK OKRESOWY Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna kwota zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. ZASIŁEK CELOWY i specjalny zasiłek celowy

 1. Zasiłek celowy wypłacany jest osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
 2. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie części lub całości kosztów:
 • zakupu żywności, leków, leczenia,
 • zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • koszty pogrzebu,
 • biletu kredytowanego.
 1. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
 • zdarzenia losowego*,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej*.

*W takich przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednie kryterium dochodowe. Świadczenie to ma charakter uznaniowy (uzależnione jest od okoliczności sprawy) i uzależnione jest od aktualnych możliwości finansowych Ośrodka.

  ZASIŁEK CELOWY NA ŻYWNOŚĆ Z PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” Obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj: dla osoby samotnej 951 zł, na osobę w rodzinie 771 zł. Szczególnie pomocy w zakresie dożywiania udziela się::

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym .

  ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Świadczeniami niepieniężnymi są:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,


Dział świadczeń i usług opiekuńczych

Dział świadczeń i usług opiekuńczych

Symbol działu: SU

Nazwa: Dział Świadczeń i Usług Opiekuńczych

Kierownik: Marzena Skipioł

Telefon: 32 215-44-09 w.15

E-mail:su@ops.czechowice-dziedzice.pl

Do zadań działu należy:

 • Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
 • Informowanie klientów o przyznanej pomocy.
 • Sporządzanie list wypłat, przekazów pocztowych, nadzór nad terminową realizacją przyznanych świadczeń.
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń.
 • Wydawanie bonów żywnościowych klientom otrzymującym tę formę pomocy.
 • Koordynacja i rozliczanie usług pogrzebowych dla podopiecznych Ośrodka.
 • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych klientów Ośrodka.
 • Wydawanie zaświadczeń dla osób  korzystających z  pomocy Ośrodka.
 • Współpraca z instytucjami w zakresie dożywiania.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz rozliczanie zleconych zadań.
 • Rozliczenia finansowe z domami pomocy społecznej poza gminą Czechowice-Dziedzice.

Pracownicy
LP. Personel wydziału Stanowisko
1 Marzena Skipioł Kierownik
2 Edyta Góra Inspektor ds. świadczeń
3 Monika Lazarek Pracownik biurowy
4 Małgorzata Przewłocka Referent ds. świadczeń i usług
5 Edyta Szymoniak Starszy inspektor ds. świadczeń

Dokumenty
LP. Nazwa Opis PDF Word
1 Upoważnienie Druk upoważnienia do odbioru zasiłku Pobierz Pobierz

Dział wspierania rodziny

Dział wspierania rodziny

Symbol działu: DWR

Nazwa: Dział Wspierania Rodziny

Kierownik: Magdalena Pawełko

Telefon: 32 215-26-90

E-mail:swietlica@ops.czechowice-dziedzice.pl

oraz zatoka@post.pl

 

Dział Wspierania Rodziny jest działem Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach. Zajmujemy się wspieraniem rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pracujemy z rodziną i wspieramy
w  opiece i wychowaniu dzieci.

 

W strukturze Działu funkcjonują:

 1. świetlica dla dzieci i młodzieży,
 2. asystenci rodziny,
 3. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.

 

PRACA W ŚWIETLICY ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 14:00 – 19:00 ,

A W DNI WOLNE OD NAUKI

( TJ. FERIE ŚWIĄTECZNE, WAKACJE LETNIE)

W GODZINACH 900- 1400 .

UDZIAŁ DZIECI W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!

 

W świetlicy:

 •  zapewniamy dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych,
 • oferujemy posiłek,
 • wdrażamy do samodzielnej nauki i pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
 • organizujemy różne zajęcia ( plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, komputerowe, specjalistyczne )
 • pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Asystenci oferują:

 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomoc
  w przezwyciężeniu przeszkód w osobistym wychowywaniu własnych dzieci,
 • wsparcie rodziny w dążeniu do pokonania problemów, w budowaniu i utrwalaniu wiary we własne siły,
 • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
  i wychowawczych z dziećmi,
 • wsparcie członków rodziny w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz
  w poszukiwaniu, w podejmowaniu i w utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • współpracę z osobami i instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.1

 

 • prawne – oznacza przekazanie informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez: podanie
  i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego,
 • psychologiczne – to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Może ono odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania,
 • rodzinne – to działania osoby przygotowanej do pracy z rodziną podejmowane we współpracy z instytucjami i organizacjami, które zainteresowane są sprawami prawidłowego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Dom Dziennego pobytu

Dom Dziennego pobytu

Symbol działu: DDP

Nazwa: Dom Dziennego Pobytu

Kierownik: Bogusława Balcarek

Telefon: 32 215-31-27

E-mail:odp@ops.czechowice-dziedzice.pl

Dom Dziennego Pobytu – powstał w grudniu 1982 roku, po adaptacji skromnego budynku przy ulicy Łukasiewicza 13. Początkowo nosił nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”. Placówka służyła w „jesieni życia” emerytom, rencistom oraz ludziom samotnym.

1

DDP – od parkingu

Domem Dziennego Pobytu przez wiele długich lat kierowała Teresa Witosz,

po przejściu na emeryturę, jej stanowisko objęła Sylwia Klimek-Karas. Aktualnie kierownikiem Domu Dziennego Pobytu jest Bogusława Balcarek.

Od 2001 roku Dom Dziennego Pobytu prężnie funkcjonuje ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, wymagających różnego rodzaju pomocy.

Średnio w placówce przebywa 26-27 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.


Sala gimnastyczna:

6

Miejsce, w którym podopieczni pracują nad swoją kondycją

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z salki gimnastycznej.


Jadalnia:

2

Tu świętuje się różne uroczystości i spożywa posiłki

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków
( śniadania, obiady i podwieczorki).Pracownia komputerowa

12

Tutaj nasi seniorzy uczą się obsługi komputera


 

Świetlica:

10

Tu odbywają się m.in. zajęcia  edukacyjne, biblioterapia, muzykoterapia, gimnastyka, seanse filmowe oraz relaksacja na fotelach masujących


 

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie działania jak:

 1. ERGOTERAPIA – prace porządkowe na rzecz Domu, dbanie o wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
 2. ARTETERAPIA:
 • Biblioterapia – czytanie książek, artykułów z prasy
 • Choreoterapia – zajęcia taneczne organizowane na określone okazje np. bal karnawałowy, dzień seniora
 • Dramatoterapia – realizowana podczas prób grupy teatralnej, przygotowującej się dowystępu na festiwalu PUMA w Dąbrowie Górniczej, a także podczas przygotowań do występów okolicznościowych
 • Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań muzycznych
 • Poezjoterapia – czytanie, słuchanie wierszy, praca z tekstem
 • Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, wykorzystujące różnorodne techniki plastyczno-techniczne
 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ĆWICZĄCE PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. WYKŁADY, PRELEKCJE, SEANSE FILMOWE, OGLĄDANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 3. LUDOTERAPIA – gry planszowe, stolikowe, zabawy
 4. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE – połączone z muzykoterapią i elementami wizualizacji oraz biblioterapii
 5. HORTITERAPIA – prowadzona podczas sprzyjającej pogody w ogrodzie
 6. KINEZYTERAPIA- w jej ramach prowadzona jest m.in. gimnastyka ogólno usprawniająca, spacery, wycieczki
 7. ZAJĘCIA OŚWIATOWO-KULTURALNE – realizowane poprzez obchodzenie różnych uroczystości, jubileuszy, przyjmowanie gości, wizyty w zaprzyjaźnionych placówkach np. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, szkołach, przedszkolach, wyjazdy na wystawy, spektakle, festiwale itp.
8

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

7

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią także codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych.
Duże znaczenie przypisuje się codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking
i wiele innych. Podopieczni uczestniczą również w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Dumą placówki jest wspaniały ogród, w którym każdy, napawając się pięknem przyrody, może znaleźć miejsce na chwilę odpoczynku i refleksji.

Wybrukowane chodniki, są bezpieczne dla seniorów i zachęcają do spacerów po ogrodzie

Altana i huśtawki, najczęściej służą biesiadowaniu i relaksacji na łonie natury

Obszerny taras, wykorzystywany na odpoczynek, zajęcia ruchowe oraz warsztaty na świeżym powietrzu

 

Galeria prac wykonanych w trakcie terapii zajęciowej przez naszych seniorów w trakcie pobytu w Domu Dziennego Pobytu.

 

Noclegownia

Noclegownia

Symbol sekcji: N

Nazwa: Noclegownia

Telefon:

32 215-44-09 wew.17 w godz.   7:00 – 15.00

32 215-35-37 w godz. 19:30  –   7:30

E-mail: a.jasinska@ops.czechowice-dziedzice.pl

noclegownia@ops.czechowice-dziedzice.pl

Noclegownia – placówka, której zadaniem jest zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Sypialnia jest wyposażona w łóżka oraz niezbędną pościel.

Noclegownia znajdująca się przy ul. Łukasiewicza 13 w Czechowicach-Dziedzicach  funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .  Jest to placówka wsparcia przeznaczona dla 20 bezdomnych mężczyzn.  Sala sypialna wyposażona jest łóżka pojedyncze i piętrowe oraz niezbędną pościel. Osoby korzystające z Noclegowni mają do dyspozycji łazienkę, pomieszczenia, w których można wyprać i wysuszyć odzież.  Ogólnodostępna kuchnia umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje. Placówka w okresie letnim  czynna jest od  19:30 do 7:30  następnego dnia, zimą natomiast od godziny 16:00 do 8:00.

Z pobytu w Noclegowni korzystają osoby skierowane decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego. W dniach wolnych od pracy oraz  po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  decyzję o przyjęciu podejmuje dyżurujący pracownik placówki Noclegowni.

Pracownicy
LP Personel noclegowni: stanowisko
1 Mirosław Czyż Starszy opiekun
2 Roman Pławecki Opiekun
3 Jan Staniek Opiekun
4 Michał Wajda Opiekun

Pracownik socjalny zajmujący się sprawami bezdomnych

Anna Jasińska

OPS  ul. Kolejowa  37 w godzinach pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00

Tutaj będzie regulamin

Dział finansowo-księgowy

Dział finansowo-księgowy

Symbol działu: DFK

Nazwa: Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Iwona Bejda

Telefon: 32 215-44-09 w.25

E-mail:dfk@ops.czechowice-dziedzice.pl

PRACA WYKONYWANA W DZIALE FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Pierwszym zadaniem działu finansowo-księgowym jest rachunkowość i wykonywanie zadań narzuconych prawem tj. ustawą o rachunkowości, finansach publicznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych przepisów prawa.

Drugą bardzo ważną funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej poprzez właściwą rejestrację zdarzeń zgodną z prawem i dającą właściwy obraz rzeczywistości. Pracę działu koordynuje Główny księgowy

Do zadań Działu Księgowości należy:

 • sprawdzanie na bieżąco dowodów pod względem formalno-rachunkowym polegającym na ustaleniu, czy zostały one wystawione w sposób technicznie poprawny i zawierają niezbędne dane, jakie powinny te dokumenty zawierać oraz czy dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych,( dokument, który pozytywnie przeszedł taką kontrolę, nabiera charakteru dowodu księgowego i zostaje ujęty w księgach rachunkowych),
 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej rachunków bankowych,
 • gotówkowa obsługa klientów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-watrościowej żywności,
 • prowadzenie procedury windykacji należności,
 • bieżąca kontrola zobowiązań,
 • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenia zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
 • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,


Pracownicy
LP. Personel wydziału Stanowisko
1 Iwona Bejda Główny księgowy
2 Jolanta Hoczek Zastępca głównego księgowego
3 Edyta Góra Inspektor ds. księgowości
4 Katarzyna Fajto Podinspektor ds. księgowości

Dział kadr i administracji

Dział kadr i administracji

Symbol sekcji: DKA

Nazwa: Dział Kadr i Administracji

Kierownik: Małgorzata Kłaptocz

Telefon: 32 215-44-09 w.16

E-mail:dka@ops.czechowice-dziedzice.pl

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Kadr i Administracji należy:

 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” .
 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 • Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Sprawowanie obsługi sekretarsko-biurowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism oraz zamawianiem pozycji książkowych dla pracowników Ośrodka.
 • Doręczanie korespondencji na terenie gminy.
 • Zaopatrzenie Ośrodka w środki czystości , materiały biurowe, sprzęt biurowy
  oraz meble biurowe.
 • Sporządzanie projektów umów, prowadzenie rejestru umów.
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez Ośrodek.
 • Gospodarowanie sprzętem komputerowym tj. zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, utylizacja zużytego sprzętu.
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją transportu na potrzeby działów Ośrodka oraz Domu Pomocy Społecznej jak również bieżące utrzymanie naprawy i przeglądy samochodów.

 

 

Pracownicy
LP Personel wydziału: stanowisko
1 Małgorzata Kłaptocz Kierownik
2 Małgorzata Łukasik Starszy Inspektor ds. Kadr, BHP i P.poż.
3 Katarzyna Krzyścin Starszy Inspektor ds. Administracji
4 Agnieszka Kubica Sekretarka
5 Mariusz Nowotczyński Kierowca
6 Wojciech Dzikowski Robotnik gospodarczy
7 Halina Pal Robotnik gospodarczy

 

-------------------------------------


-------------------------------------

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Zacisze 28

tel.: 32 215-81-72

mail: dps@ops.czechowice-dziedzice.pl

www: www.dps.czechowice-dziedzice.pldefault
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off